Kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?

Kom ik in aanmerking?

Onderstaande normen en criteria, zoals die zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland, worden door ons gehanteerd. Link: https://voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking/

Met de rekenhulp kun je zelf snel een inschatting maken of je in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Heb je vragen, bel dan 06 –  12468888, of zoek contact met een hulpverlenende organisatie.

Normbedragen

Het belangrijkste criterium is hoeveel geld je per maand overhoudt om vrij te besteden. Dit is inclusief vaste bedragen voor was- en schoonmaakmiddelen, en persoonlijke verzorging. De normbedragen waaronder je in aanmerking komt staan in de volgende tabel.

Normbedragen in € per maand vanaf 17-1-2024

Aantal personen Normbedrag
1 € 315,00
2 € 430,00
3 € 545,00
4 € 660,00
5 € 775,00
6 € 890,00
7 € 1.005,00
8 € 1.120,00

Deze bedragen zijn gebaseerd op € 200 per huishouden en € 115 per persoon.

Onder inkomsten wordt o.a. verstaan

 • Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van aanvrager
 • Netto loon uit arbeid /uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd
 • Alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Bijzondere bijstand
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden Budget
 • Opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van de eigen woning.
 • (voorlopige) Teruggaaf inkomstenbelasting. Bij 1-malige betaling naar maandbedrag om te rekenen
 • Kostgeld/bijdrage verdienende inwonende kinderen, ouder, broer, zus, meerderjarige pleeg- of stiefkinderen

De volgende inkomsten worden niet meegerekend

 • Vakantietoeslag
 • Kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen; dit zijn doeluitkeringen ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten kinderen meetellen.
 • Persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd.
 • Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d..

Uitgaven die opgegeven mogen worden

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan dus niet meetellen. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven dekken zijn:

 • Een vast bedrag voor kabel, internet, telefoon, eigen risico zorg, bankkosten, vervoer, en persoonlijke verzorging
  1 ouder €     175,00
  2 ouders €     275,00
  extra per kind  €      60,00

  Voorbeelden:

  alleenstaande ouder met 2 kinderen  €     295,00
  2-oudergezin met 3 kinderen  €     455,00
 • Huur
 • Vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek, verzekering en
  belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning.
 • Energie en water; omrekenen naar maandbedragen.
 • Gemeentelijke belastingen; er kan sprake zijn van vermindering/kwijtschelding
 • Aflossing schulden; het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht
  wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden
  zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen
  zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen (aantonen via
  bankafschriften) Schulden aan familieleden worden niet meegenomen.
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk.
 • Vervoerskosten: bij noodzakelijk woon-werkverkeer of medische afhankelijkheid daadwerkelijke kosten van verzekering, belasting en brandstof. Af: ontvangen vergoedingen.
 • Overige uitgaven dienen altijd nauwkeurig gespecificeerd te worden.


Vraag voedselhulp aan